Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 4,11


Ωσ. 4,11

Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου.

Ωσ. 4,11

Η καρδία του λαού μου εστράφη και εδέχθη πορνείαν και οίνον και μέθην.