Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 13,7


Ωσ. 13,7

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων·

Ωσ. 13,7

Δια τούτο εγώ θα είμαι δι’ αυτούς ως άγριος πάνθηρ, ως λεοπάρδαλις εις την οδόν των προς την Ασσυρίαν.