Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 9, 1


Ψαλ. 9, 1

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

Ψαλ. 9, 1

Κατὰ τοὺς Πατέρας: ἀναφέρεται εἰς τὴν πλήρη μυστηρίου σωτήριον σάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ.