Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 6, 1


Ψαλ. 6, 1

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

Ψαλ. 6, 1

Ἐψάλλετο κατὰ ὀκτὼ μουσικοὺς τόνους χαμηλότερα. Ψαλμὸς τοῦ Δαυίδ.