Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 145,1


Ψαλ. 145,1

Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·

Ψαλ. 145,1

Ω ψυχή μου, δοξολόγησε τον Κυριον!