Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 138,4


Ψαλ. 138,4

ὅτι οὐκ ἔστι δόλος ἐν γλώσσῃ μου.

Ψαλ. 138,4

Και γνωρίζεις, ότι δεν υπάρχει δολιότης εις την γλώσσαν μου.