Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 131,10


Ψαλ. 131,10

ἕνεκεν Δαυΐδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.

Ψαλ. 131,10

Χαριν του πιστού δούλου σου Δαυίδ μη αποκρούσης και μη αποστραφής το πρόσωπον του εκάστοτε χρισμένου από σε βασιλέως του Ισραήλ.