Χωρίς κατηγορία

Ψαλ 126,5


Ψαλ 126,5

μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις.

Ψαλ 126,5

Μακάριος εἶναι ὁ γονεύς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποκτήσῃ διὰ τῶν παιδιῶν του ὅ,τι ἐπιθυμεῖ. Δὲν θὰ ἐντροπιασθοῦν οἱ γονεῖς αὐτοὶ τῶν πολλῶν παιδιῶν, ὅταν συζητοῦν μὲ τοὺς ἐχθροὺς των εἰς τὰς πύλας τῆς πόλεως.