Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 11, 1


Ψαλ. 11, 1

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

Ψαλ. 11, 1

Ἐνόργανος μελωδία εἰς χαμηλοὺς τόνους. Θερμὴ δέησις τοῦ Δαυίδ διὰ τὴν σωτηρίαν του ἀπὸ ἐχθρούς.