Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 10,0


Ψαλ. 10,0

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

Ψαλ. 10,0

Συνετέθη ἀπὸ τὸν Δαυίδ. Ἡ μουσικὴ του ἐκτέλεσις ἀνατίθεται εἰς τὸν ἀρχιμουσικόν.