Χωρίς κατηγορία

Ψαλμ, 4, 1


Ψαλμ, 4, 1

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς· ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ.

Ψαλμ, 4, 1

Συντεθείς ἀπὸ τὸν Δαυίδ, ἐκτελούμενος μὲ τὴν φωνήν, συνοδείᾳ ὀργάνων