Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 4,5


Φιλιπ. 4,5

τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.

Φιλιπ. 4,5

Η επιείκειά σας, η υποχωρητικότης και ανεξικακία σας ας γίνη γνωστή και ας διδάξη όλους τους ανθρώπους, πιστούς και απίστους· ο Κυριος είναι κοντά, έρχεται δια να αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του.