Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 4,14


Φιλιπ. 4,14

πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.

Φιλιπ. 4,14

Αλλά και σεις καλώς επράξατε και είσθε αξιέπαινοι, που εγίνατε συμμέτοχοι εις την θλίψιν και στέρησίν μου.