Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 3,11


Φιλιπ. 3,11

εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν.

Φιλιπ. 3,11

Μηπως ημπορέσω και εγώ να φθάσω εις την ένδοξον εκ νεκρών ανάστασιν.