Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 2,4


Φιλιπ. 2,4

μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος.

Φιλιπ. 2,4

Μη κυττάζετε κατά ένα τρόπον στενόκαρδον και μη επιδιώκετε ο καθένας τα ατομικά του συμφέροντα, αλλ΄ας επιζητή και ας εξυπηρετή και τα συμφέροντα των άλλων.