Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 8,8


Τωβ. 8,8

καὶ εἶπε μετ᾿ αὐτοῦ· ἀμήν.

Τωβ. 8,8

Μαζή δε με αυτόν συμπροσηύχετο και η Σαρρα και είπεν· “Αμήν, γένοιτο”!