Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 8,13


Τωβ. 8,13

καὶ εἰσῆλθεν ἡ παιδίσκη ἀνοίξασα τὴν θύραν καὶ εὗρε τοὺς δύο καθεύδοντας.

Τωβ. 8,13

Η δούλη ήνοιξε την θύραν και εύρε και τους δύο να κοιμώνται.