Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 5,7


Τωβ. 5,7

καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβίας· ὑπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί.

Τωβ. 5,7

Ο Τωβίας του είπε· “περίμενέ με, δια να αναγγείλω τούτο στον πατέρα μου”.