Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 2,5


Τωβ. 2,5

καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃ·

Τωβ. 2,5

Επέστρεψα στο σπίτι, επλύθηκα και έτρωγα το φάγητόν μου λυπημένος.