Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 13,15


Τωβ. 13,15

ἡ ψυχή μου εὐλογείτω τὸν Θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν,

Τωβ. 13,15

Η ψυχή μου ας ευχαριστή και ας δοξολογή τον Θεόν, τον μέγαν βασιλέα,