Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,2


Σοφ. Σειρ. 9,2

μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου.

Σοφ. Σειρ. 9,2

αλλά και μη παραδίδης εξ ολοκλήρου την καρδίαν σου εις την σύζυγόν σου, δια να μη γίνη αυτή κυρία επί της δυνάμεώς σου.