Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,12


Σοφ. Σειρ. 9,12

μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσεβῶν· μνήσθητι ὅτι ἕως ᾅδου οὐ μὴ δικαιωθῶσι.

Σοφ. Σειρ. 9,12

Μη δίδης την καρδίαν σου εις τας τέρψεις των ασεβών ανθρώπων. Εχε υπ’ όψιν σου ότι μέχρι και του άδου δεν θα μείνουν αυτοί ατιμώρητοι.