Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,1


Σοφ. Σειρ. 9,1

Μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου, μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν.

Σοφ. Σειρ. 9,1

Μη ζηλοτυπής την γυναίκα σου, που αναπαύεται εις την αγκάλην σου. Και μη εμβαλης στον εαυτόν σου πονηράς σκέψεις·