Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 8,19


Σοφ. Σειρ. 8,19

παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔκφαινε σὴν καρδίαν, καὶ μὴ ἀναφερέτω σοι χάριν.

Σοφ. Σειρ. 8,19

Μη ανοίγης την καρδίαν σου εις οιονδήποτε άνθρωπον και μη ζητήσης να λάβης από αυτόν καμμίαν εκδούλευσιν.