Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 8,18


Σοφ. Σειρ. 8,18

ἐνώπιον ἀλλοτρίου μὴ ποιήσῃς κρυπτόν, οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται.

Σοφ. Σειρ. 8,18

Ενώπιον ενός ξένου και αγνώστου ανθρώπου μη κάμης κάτι, το οποίον πρέπει να μείνη μυστικόν, διότι δεν γνωρίζεις τι θα επακολουθήση.