Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,34


Σοφ. Σειρ. 7,34

μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον.

Σοφ. Σειρ. 7,34

Μη παραλείπης να συμπαρίστασαι στους κλαίοντας, πένθησε δε και συ μαζή με τους πενθούντας.