Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,2


Σοφ. Σειρ. 7,2

ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ.

Σοφ. Σειρ. 7,2

Φυγε μακρυά από το άδικον, και το άδικον θα απομακρυνθή από σέ.