Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,16


Σοφ. Σειρ. 7,16

μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν. μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ.

Σοφ. Σειρ. 7,16

Μη συγκαταλέγης τον εαυτόν σου με τα πλήθη των αμαρτωλών· έχε υπ’ όψιν σου, ότι η οργή του Κυρίου δεν θα βραδύνη να εκδηλωθή.