Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,10


Σοφ. Σειρ. 7,10

μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς.

Σοφ. Σειρ. 7,10

Μη αποκάμης και μη ολιγοψυχήσης εις την προσευχήν σου και μη παραμελής, εφ’ όσον δύνασαι, να κάνης ελεημοσύνην.