Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 6,20


Σοφ. Σειρ. 6,20

ὡς τραχεῖά ἐστι σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύτοις, καὶ οὐκ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος·

Σοφ. Σειρ. 6,20

Ποσον όμως δύσκολος είναι δι’ εκείνους, που δεν έχουν ούτε θέλουν παιδείαν και μόρφωσιν! Ανθρωπος δε χωρίς ευγενή καρδίαν και ανόητος δεν θα επιμείνη, δια να αποκτήση την σοφίαν.