Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 6,13


Σοφ. Σειρ. 6,13

ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι καὶ ἀπὸ τῶν φίλων σου πρόσεχε.

Σοφ. Σειρ. 6,13

Να απομακρυνθής από τους εχθρούς σου· και από κάτι τέτοιους φίλους να προσέχης.