Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,28


Σοφ. Σειρ. 51,28

μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ.

Σοφ. Σειρ. 51,28

Αγοράσατε και κάμετε κτήμα σας την σοφίαν και με πολλά χρήματα εν ανάγκη. Αποκτήσατέ την με πολύν χρυσόν.