Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,23


Σοφ. Σειρ. 51,23

ἐγγίσατε πρός με, ἀπαίδευτοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας,

Σοφ. Σειρ. 51,23

Πλησιάσατε προς εμέ σεις, οι οποίοι δεν έχετε μόρφωσιν, και κατοικήσατε στον οίκον της παιδείας.