Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,17


Σοφ. Σειρ. 51,17

προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ· τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν.

Σοφ. Σειρ. 51,17

Χαρις εις αυτήν εσημείωσα προκοπήν. Εις τον Κυριον, ο οποίος δίδει την σοφίαν, θα αποδώσω ευγνωμοσύνην και δοξολογίαν.