Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,14


Σοφ. Σειρ. 51,14

ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν.

Σοφ. Σειρ. 51,14

Ενώπιον του ναού σου εζητούσα επιμόνως και με πίστιν αυτήν, και μέχρι τέλους της ζωής μου θα την ζητώ.