Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,13


Σοφ. Σειρ. 51,13

ἔτι ὢν νεώτερος, πρὶν ἢ πλανηθῆναί με, ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου,

Σοφ. Σειρ. 51,13

Οταν ακόμη ήμην νεώτερος, πριν η περιπλανηθώ εις διάφορα μέρη, εζήτησα δια της προσευχής μου ειλικρινώς σοφίαν.