Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,11


Σοφ. Σειρ. 51,11

αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει. καὶ εἰσηκούσθη ἡ δέησίς μου·

Σοφ. Σειρ. 51,11

Θα επαινώ το Ονομά σου πάντοτε, θα σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνην. Η δέησίς μου έγινε δεκτή.