Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 50,7


Σοφ. Σειρ. 50,7

ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν Ὑψίστου καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης,

Σοφ. Σειρ. 50,7

ωσάν ήλιός που λάμπει επάνω στον ναόν του Υψίστου, ωσάν ουράνιον τόξον που ένδοξον φωτίζει επάνω εις τα νέφη·