Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 50,5


Σοφ. Σειρ. 50,5

ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ, ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος·

Σοφ. Σειρ. 50,5

Ποσον ένδοξος ήτο εν μέσω του λαού, που τον περιεκύκλωνεν, όταν μάλιστα εξήρχετο από τα άγια των αγίων!