Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 50,21


Σοφ. Σειρ. 50,21

καὶ ἐδευτέρωσεν ἐν προσκυνήσει ἐπιδείξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου.

Σοφ. Σειρ. 50,21

Ο δε λαός δευτέραν τώρα φοράν προσεκύνει, δια να αποδεχθή την ευλογίαν εκ μέρους του Υψίστου.