Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 50,10


Σοφ. Σειρ. 50,10

ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα καρποὺς καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις.

Σοφ. Σειρ. 50,10

ωσάν πυκνόφυλλος καρποφόρος ελαία, ωσάν κυπάρισσος που υψώνεται ανάμεσα εις τα νέφη.