Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,9


Σοφ. Σειρ. 4,9

ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σε.

Σοφ. Σειρ. 4,9

Βγάλε από τα χέρια αδικούντος τον αδικούμενον και μη δειλιάσης, όταν αίσαι δικαστής, να αποδώσης το δίκαιον.