Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,6


Σοφ. Σειρ. 48,6

ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν·

Σοφ. Σειρ. 48,6

Συ καθήρεσες και ωδήγησες βασιλείς εις καταστροφήν, και ένδοξα πρόσωπα από την επιθανάτιον κλίνην των.