Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,5


Σοφ. Σειρ. 48,5

ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ Ὑψίστου·

Σοφ. Σειρ. 48,5

Συ με τον λόγον του Υψίστου ανέστησες νεκρόν από τον θάνατον και τον επανέφερες από τον άδην.