Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,4


Σοφ. Σειρ. 48,4

ὡς ἐδοξάσθης, Ἠλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;

Σοφ. Σειρ. 48,4

Ω Ηλία, πόσον εδοξάσθης με τα θαυματουργικά σου έργα! Ποιός δύναται να καυχηθή ότι είναι όμοιος με σέ;