Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,24


Σοφ. Σειρ. 48,24

πνεύματι μεγάλῳ εἶδε τὰ ἔσχατα καὶ παρεκάλεσε τοὺς πενθοῦντας ἐν Σιών·

Σοφ. Σειρ. 48,24

Με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος είδεν ο Ησαΐας τα μέλλοντα γεγονότα και παρηγόρησε τους πενθούντας κατοίκους της Σιών.