Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,16


Σοφ. Σειρ. 48,16

τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν, τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας. –

Σοφ. Σειρ. 48,16

Μερικοί από τους εναπομείναντας ετήρησαν το θέλημα του Θεού· εξ αντιθέτου μερικοί άλλοι επλήθυναν τας αμαρτίας των.