Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,14


Σοφ. Σειρ. 48,14

καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησε τέρατα, καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ. –

Σοφ. Σειρ. 48,14

Καθ’ ον χρόνον εζούσε, έκαμε θαύματα· αλλά και κατά τον θάνατόν του επραγματοποίησε θαυμαστά έργα.