Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,25


Σοφ. Σειρ. 47,25

καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ᾿ αὐτούς.

Σοφ. Σειρ. 47,25

Ανεζήτησαν και διέπραξαν κάθε είδος κακίας, μέχρις ότου εξέσπασεν εναντίον αυτών η δικαία μεγάλη τιμωρία εκ μέρους του Θεού.