Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,14


Σοφ. Σειρ. 47,14

ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεως.

Σοφ. Σειρ. 47,14

Ω Σολομών, πόσον σοφός υπήρξες κατά την νεότητά σου! Εγέμισες από σοφίαν, όπως πλημμυρίζη ο ποταμός από ύδατα.